Algemene voorwaarden

Proud to Serve B.V.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Amsterdam, onder KVK nummer: 76230694.

Artikel 1 Definities

1.1 Opdrachtnemer: Proud to Serve B.V. (“Proud to Serve”).

1.2 Opdrachtgever: de wederpartij en/of opdrachtgever van Proud to Serve.

1.3 Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene

1.4 Opdracht: iedere overeenkomst tot het verrichten van werkzaamheden door Opdrachtnemer, en/of iedere overeenkomst tot levering van zaken en/of diensten door Opdrachtnemer, aan of ten behoeve van

1.5Verzekering: iedere verzekering die door Opdrachtnemer is

Artikel 2 Algemeen en toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en aanbiedingen door Proud to Serve als Opdrachtnemer aan Opdrachtgever, op iedere Opdracht, alsmede op iedere overeenkomst die tot stand komt tussen Opdrachtnemer enerzijds en Opdrachtgever anderzijds.

2.2 Met name zijn de Algemene voorwaarden van toepassing op alle werkzaamheden die door Opdrachtnemer worden verricht, en op alle zaken en/of diensten die door Opdrachtnemer worden geleverd, ten behoeve van Opdrachtgever, alsmede op alle overeenkomsten die daarvan het gevolg

2.3 Uitsluitend Proud to Serve is Opdrachtnemer, nimmer enige aan Proud to Serve verbonden natuurlijke of rechtspersoon. Niet alleen Opdrachtnemer maar ook alle natuurlijke en rechtspersonen die direct of indirect bij de uitvoering van de opdracht van Opdrachtgever zijn betrokken kunnen op deze Algemene Voorwaarden een beroep.

2.4 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand

2.5 Alle Opdrachten komen tot stand met Proud to Serve als Opdrachtnemer, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de Opdrachtgever is dat de opdracht door een bepaalde persoon wordt De werking van de artikelen 7:404, 7:409 en 7:422 lid 1 onder b BW wordt derhalve uitgesloten. Ook de werking van artikel 7:407 lid 2 BW, welk artikel een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, wordt uitgesloten. Gebondenheid en aansprakelijkheid van bestuurders, alsmede degenen die voor Opdrachtnemer werkzaam zijn, is nadrukkelijk uitgesloten.

Artikel 3 Aansprakelijkheid

3.1 Bij het inschakelen van derden zal Opdrachtnemer de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Opdrachtnemer is voor de gedragingen van deze derden niet aansprakelijk. Opdrachtnemer is gerechtigd om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens Opdrachtgever te aanvaarden.

3.2 De uitvoering van Opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de Opdrachtgever. Derden kunnen aan de Opdracht en de uitvoering daarvan geen rechten ontlenen. Indien de Opdrachtgever het resultaat van door Opdrachtnemer verrichte werkzaamheden aan derden bekend maakt, is de Opdrachtgever verplicht die derden erop te wijzen dat deze werkzaamheden onder toepasselijk verklaring van deze Algemene Voorwaarden zijn verricht.

3.3 De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden, de door Opdrachtnemer in verband daarmee gemaakte kosten inbegrepen, die samenhangen met de voor de Opdrachtgever verrichte werkzaamheden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld zijdens Opdrachtnemer

3.4 Iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer en van de aan haar verbonden natuurlijke en rechtspersonen is in haar totaliteit beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval op grond van de Verzekering van Opdrachtnemer wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden voor rekening van Opdrachtnemer komt. Inzage in de polis kan desgevraagd door de Opdrachtgever worden verkregen op het kantoor van Opdrachtnemer. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van € 5.000,-- per Opdracht, of, indien het door Opdrachtnemer voor de betreffende Opdracht in rekening gebrachte factuurbedrag hoger mocht zijn, tot het bedrag van dat

3.5 Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek, vervalt het recht op schadevergoeding in ieder geval twaalf maanden na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor Opdrachtnemer aansprakelijk

3.6 Indien een Opdracht of wordt gesloten tussen Opdrachtnemer enerzijds, en meerdere partijen anderzijds, zijnde deze partijen als Opdrachtgever ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de (uit de) Opdracht (voortvloeiende verplichtingen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot schadevergoeding).

3.7 Aflevering door de Opdrachtgever van door Opdrachtnemer te gebruiken materialen waaronder actiemateriaal, dient te geschieden in duidelijk te onderscheiden eenheden en hoeveelheden, waarvan de verpakking zodanig dient te zijn, dat zij voor gebruik/verbruik geschikt is, zulks ter beoordeling van Bij aflevering van het (actie)materiaal dient Opdrachtnemer een gespecificeerde opgave te ontvangen van de soort der goederen alsmede van de daarbij behorende maten, kleuren en gewichten. Aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor verschillen tussen aangeleverde/opgegeven/gebruikte/terug geleverde (actie)materialen, en/of schade daaraan, is nadrukkelijk uitgesloten.

Artikel 4 Facturering en betaling

4.1 Tenzij met Opdrachtgever schriftelijk anders is overeengekomen, is de betalingstermijn van de door Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever verzonden factuur veertien dagen te rekenen vanaf de datum van de factuur. Bij gebreke van betaling binnen deze termijn is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft Opdrachtnemer het recht de wettelijke handelsrente in rekening te brengen alsmede alle te maken daadwerkelijke kosten voor inning van de factuur, zowel in als buiten

4.2 Uitgesloten is de bevoegdheid van Opdrachtgever om zich te beroepen op (gedeeltelijke) verrekening van enige vordering van Opdrachtnemer, waaronder het verschuldigde factuurbedrag, met enige vordering van Opdrachtgever op

4.3 Enige vordering die Opdrachtgever op Opdrachtnemer mocht verkrijgen uit hoofde van de Opdracht, is niet overdraagbaar of verpandbaar aan derden. De eigendomsoverdracht of verpanding van enige vordering van Opdrachtgever op Opdrachtnemer uit hoofde van de Opdracht, is nadrukkelijk uitgesloten in de zin van artikel 3:83 lid 2 BW (de vordering van Opdrachtgever op Opdrachtnemer is onverpandbaar in goederenrechtelijke zin).

Artikel 5 Retentierecht

5.1 Opdrachtnemer is bevoegd de afgifte van al hetgeen zij in verband met een Opdracht onder zich heeft, op te schorten, totdat alle vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever, zijn voldaan dan wel voor voldoening daarvan door of namens Opdrachtnemer voldoende zekerheid is

Artikel 6 Promotie en intellectuele eigendom

6.1 Opdrachtnemer is te allen tijde bevoegd om tijdens de Opdracht vervaardigde werken van haar naam te voorzien en desgewenst voor eigen promotionele doeleinden te

6.2 Opdrachtgever is behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer niet bevoegd de uitvoering van de werkzaamheden door Opdrachtnemer en de door haar ingeschakelde derden op film, video, foto dan wel enige andere beelddrager vast te Toestemming door Opdrachtgever zal niet op onredelijke gronden worden onthouden.

Artikel 6 Promotie en intellectuele eigendom

6.1 Opdrachtnemer is te allen tijde bevoegd om tijdens de Opdracht vervaardigde werken van haar naam te voorzien en desgewenst voor eigen promotionele doeleinden te

6.2 Opdrachtgever is behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer niet bevoegd de uitvoering van de werkzaamheden door Opdrachtnemer en de door haar ingeschakelde derden op film, video, foto dan wel enige andere beelddrager vast te Toestemming door Opdrachtgever zal niet op onredelijke gronden worden onthouden.

Artikel 7 Annulering Opdracht

7.1 Opdrachtgever is gerechtigd de Opdracht te annuleren, maar is dan wel annuleringskosten verschuldigd aan Opdrachtnemer, onverminderd het recht van Opdrachtnemer om schadevergoeding te vorderen uit hoofde van voortijdige beëindiging van de

7.2 Indien de annulering plaatsvindt langer dan 30 dagen vóór de overeengekomen datum, is Opdrachtgever aan Opdrachtnemer 35% van de overeengekomen prijs Indien de annulering plaatsvindt 6-29 dagen vóór de overeengekomen datum, bedragen de annuleringskosten 70% van de overeengekomen prijs. Indien de annulering 2-5 dagen vóór de overeengekomen datum plaatsvindt, bedragen de annuleringskosten 100% van de overeengekomen prijs.

Artikel 8 Uitvoering van de Opdracht en Overmacht

8.1 Opdrachtnemer is jegens Opdrachtgever niet aansprakelijk voor enige schade, indien en voor zover zij de met Opdrachtgever overeengekomen verplichtingen niet kan nakomen door een omstandigheid die haar niet kan worden toegerekend, en evenmin in het geval van overmacht.

8.2 Onder overmacht wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, verstaan: iedere van de wil van Opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid, die nakoming van de verplichtingen van Opdrachtnemer tijdelijke of blijvend verhindert, alsmede oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, nationale rouw, werkstaking, brand, storm, weersomstandigheden van dien aard dat de veiligheid van bezoekers en/of door Opdrachtnemer ingeschakelde derden in gevaar komt, storingen in door derden te leveren goederen waaronder water, elektriciteit, en andere ernstige storingen bij leveranciers van

8.3 Van overmacht is tevens sprake indien door Opdrachtnemer ingeschakelde derden een beroep op overmacht kunnen

8.4 Opdrachtnemer zal zich inspannen om ervoor zorg te dragen dat in het kader van de uitvoering van de Opdracht door Opdrachtnemer ingeschakelde derden zich houden aan de gemaakte afspraken en dat de overeengekomen diensten naar behoren worden Zonder dat dit Opdrachtgever recht geeft om schadevergoeding of ontbinding te vorderen, heeft Opdrachtnemer het recht om met andere derden te contracteren en gelijkwaardige dienstverlening te leveren als overeengekomen in de Opdracht. Opdrachtnemer zal steeds met Opdrachtgever in overleg treden omtrent het inschakelen van andere derden en het leveren van gelijkwaardige dienstverlening als overeengekomen in de Opdracht.

Artikel 9 Tussentijdse beëindiging

9.1 Opdrachtgever en Opdrachtnemer hebben ieder het recht de Opdracht middels een schriftelijke verklaring, met onmiddellijke ingang, derhalve zonder inachtneming van een opzegtermijn en zonder tussenkomst van de rechter, te beëindigen, indien:

  1. sprake is van een ernstige tekortkoming van de wederpartij in de nakoming van één of meer van zijn verbintenissen, voortvloeiende uit deze Opdracht en deze wederpartij, na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand, alsnog in gebreke blijft met zodanige nakoming. Als termijn voor ingebrekestelling geldt tussen partijen een periode van veertien dagen, tenzij de aard der tekortkoming een kortere termijn rechtvaardigt;
  2. de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard of surseance van betaling wordt verleend;
  3. ten laste van de wederpartij enig executoriaal of conservatoir beslag wordt gelegd, bodembeslagen daaronder begrepen, en dit beslag niet binnen veertien dagen is opgeheven.

9.2 In de gevallen bedoeld onder 9.1 is de partij ten aanzien van wie zich een van de hier bedoelde omstandigheden voordoet, gehouden zijn wederpartij hiervan onverwijld in kennis te stellen, alsmede de curator, de bewindvoerder en de beslag leggende deurwaarder onverwijld inzage te geven in de overeenkomst van Opdracht, deze algemene voorwaarden daaronder

Artikel 10 Toepasselijk recht en geschillen

10.1 De rechtsverhouding tussen de Opdrachtgever en Opdrachtnemer wordt uitsluitend beheerst door het Nederlandse recht. Geschillen die uit de rechtsverhouding tussen de Opdrachtgever en Opdrachtnemer voortvloeien kunnen ter berechting uitsluitend aan de Nederlandse rechter worden voorgelegd, meer specifiek aan de bevoegde rechter te Haarlem.